Om Oss 3

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven Windmill Group

Salesgarden AS som datterselskap av Windmill Group

Bærekraftig forretningspraksis

Windmill Holding AS konsernet (Windmill Group) har en rekke datterselskaper.. Konsernet leverer i hovedsak kundeopplevelser via utadrettede og inngående tjenester til en lang rekke kunder. Windmill Group har mer enn 6.000.000 årlige kundekontakter på vegne av våre oppdragsgivere, vi er fordelt på 10 lokasjoner. Til sammen mer enn 250.000 arbeidstimer, fordelt på ca 500 ansatte i Norden, med foreløpig hovedvekt på Norge & Sverige.

Windmill Group eier i stor grad ikke hele verdikjeden, Windmill Group og dets datterselskaper er slik sett en tjenesteleverandør på vegne av Store Nasjonale / Nordiske kommersielle aktører, samt større Nasjonale ideelle organisasjoner.

Bærekraft har lenge vært på agendaen til til Windmill Group, og dets datterselskaper, både internt og eksternt i samarbeid med våre oppdragsgivere.  

I Windmill Group og dets datterselskaper, er bærekraft integrert i alle våre arbeidsprosesser. Som en ledd i fokus på effektivitet og ressurs optimalisering, vil konsernet i årene fremover mer og mer fremstå som «one firm». Som en naturlig følge av dette, er konsernet i en prosess med å enhetlig sammenfatte de ulike bærekraftstrategiene til de ulike datterselskapene.

Mange av oss vil kunne oppleve situasjoner hvor det er vanskelig å vite hvordan vi skal eller bør opptre. Dette underbygger vårt fokus på å samle konsernets selskaper i en felles plattform.  Enhetlig oppfatning av grunnleggende etiske prinsipper, er med på å bygge den kulturen vi ønsker å ha i Windmill Group og dets datterselskaper.  Slike grunnleggende etiske prinsipper gir også et uttrykk for hva våre medarbeidere, forretningspartnere og samfunnet ellers kan forvente av oss.

Windmill Group og dets datterselskaper benytter mange innsatsfaktorer i sine produkter. Den viktigste og største er arbeidstimer fra våre over 500 ansatte. I tillegg er det ulike leverandører som en naturlig del av våre produkter og tjenester. Windmill Group og dets datterselskapers leverandører skal leve opp til de samme standardene som Windmill Group og dets datterselskaper stiller til sin egen virksomhet.

Gjennom prinsippene som legges til grunn i Åpenhetsloven vil arbeidet med å sikre innsatsfaktorer fra leverandører som tar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor bli ytterligere fokusert i fremtiden.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at både Windmill Group og dets datterselskaper nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos våre eiere, samt hos oss selv.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene Loven pålegger blant annet virksomhetene til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd - og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Aktsomhetsvurdering

Det er viktig at Windmill Group og dets datterselskaper kan være sikker på at egen virksomhet samt våre kunder & leverandører, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet fortløpende aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørenes samt kundenes virksomhet.

Ulike deler av organisasjonen skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Salgs & Marked har et hovedansvar for hovedansvar ved inngåelse av nye forretningsavtaler, men også andre funksjoner vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger i forbindelse med ulike forretningsbeslutninger.

Som nevnt over jobber Windmill Grop og dets datterselskaper med å utvikle en enhetlig strategi samt ulike verktøy for hvordan Windmill Group og dets datterselskaper skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Dette sammenstilles i retningslinjer for leverandører og andre forretningspartnere.

Normalt vil aktsomhetsvurderinger gjentas årlig eller ved vesentlige endringer.

 

Jobbe hos oss?

Send en åpen søknad